Dimasalang Kalendariong Tagalog (1922)

Read for free on Oodles App

Description:

Source: http://gutenberg.org

Copyright: This work is in the public domain in the USA only.

Kung may magsasabi na ang gulang na kahilihili sa isáng babae, ay ang gulang na tatlong pu’t limang taon, ng~uni’t hindî rin nawawalan ng~ ibang nagsasabi na kapag ang babae’y sumapit sa tatlong pung taong gulang, ay matandâ na.