Dimasalang Kalendariong Tagalog (1920)

Read for free on Oodles App

Description:

Source: http://gutenberg.org

Copyright: This work is in the public domain in the USA only.

Dapat talastasin na ang mg~a paa ay gumagalaw sa paghakbang alinsunod sa laman ng~ ulo, at sa paghakbang ó paglakad ng~ tao, ay nakikilala ang kanyang kaugalian at kanyang mg~a anyô.